1/5

Parochie

Sint Hubertus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genhout

 
PASTORAAL TEAM

Kapelaan Stefan Musanai s.m.m. en kapelaan Charles Leta s.m.m. oefenen tezamen de pastorale zorg uit in onze parochie. Zo verzorgen zij de erediensten op zondagen en op kerkelijke feestdagen, en tijdens begrafenissen. Daarnaast dienen zij (in liturgische vorm) de sacramenten toe zoals het doopsel, de heilige communie, het vormsel, het huwelijk en de ziekenzalving.

Stefan Musanai s.s.m., kapelaan

telefoon: 06-39431473

e-mail: stefanmusanai@gmail.com

Charles Leta s.s.m., kapelaan

telefoon: 06-39431465

e-mail: ch.leta@monfortanen.nl

pater Stefan Musanai en pater Charles Leta

 
KERKBESTUUR

Het kerkbestuur heeft de zorg en verantwoordelijkheid voor onze parochie (bestuurlijk en financieel) en heeft als taak ons pastoraal team te adviseren over het pastoraal beleid.

                                                

                                             

                                                  

                                                                       

                                  

Thea Deuzings, vicevoorzitter/ penningmeester

telefoon: 046-4376311

e-mail: theadeuzings@gmail.com

Liesbeth Limpens, secretaris

telefoon: 046-4376417

e-mail: info.parochiegenhout@gmail.com

Ger Franssen, bestuurslid

telefoon: 046-4373151

e-mail: gerfranssen4711@gmail.com

Elly van Wunnik, bestuurslid

telefoon: 046-4360007

e-mail: ellyvwunnik@hotmail.com

Huub Gorissen, bestuurslid

telefoon: 06-13176062

e-mail: huubgorissen5@gmail.com

3-Luik raam afbeelding Joep Nicolas

 
 

 

 

Vrijwilliger

 

 

Als elke vrijwilliger een ster is

 

Wordt het nooit meer donker

 

Vrijwilliger zijn

 

Dat is pas fijn

 

Je zet je in voor een ander mens

 

Dat is toch je hartenwens

 

Je bent elke week in je sas

 

Dat komt goed van pas

 

Je geeft veel liefde weg

 

Je krijgt er veel liefde voor terug

 

De tijd die je er bent

 

Is een groot compliment

 

De mensen raken aan je gewend

 

Omdat je meestal aanwezig bent

 

Wees behulpzaam in wat je doet

 

Het voelt altijd goed

**********

Wij zijn dankbaar voor onze vele

 

vrijwilligers, die zich belangeloos en

 

met tomeloze energie inzetten voor

 

onze parochie en onze kerk.

Dankjewel namens pastoraal team 

en kerkbestuur.

 • Werkgroep kosters

Deze werkgroep bestaat uit een drietal vrijwilligers uit onze parochie. De kosters werken nauw samen met het pastoraal team. Zij zijn belast met de dagelijkse gang van zaken in en rond de kerk. Zij verrichten taken zoals openen en afsluiten van het kerkgebouw, in gereedheid brengen van het kerkgebouw voor de erediensten, in de sacristie en op het priesterkoor alles klaar leggen voor de erediensten [liturgische gewaden; misdienaarskleding; liturgische attributen] en bedienen van de verwarming, licht en geluid.

Contactpersoon:

Thea Henssen

telefoon: 046-4361486

e-mail: theahenssen@gmail.com 

 • Werkgroep misdienaars & acolieten

Deze werkgroep bestaat uit vijf misdienaars en drie acolieten. Zij helpen de voorganger tijdens de erediensten en bij bijzondere gelegenheden zoals de sacramentsprocessie. Zij luiden de bel bij binnenkomst, zij helpen bij het gereedmaken van de altaartafel  [water en wijn] en bellen tijdens de consecratie. Ook het aangeven van het wierookvat en het wijwatervat behoren tot de taken.  

Contactpersoon:

Maarten Vonhögen

telefoon: 06-43503421

e-mail: maarten@vonhogen.nl

 • Werkgroep lectoren 

De werkgroep lectoren bestaat uit tien personen. De lector heeft een liturgische functie tijdens de erediensten. De plaats van de lector is dan ook op het priesterkoor bij de andere bedienaren. De taak van de lector is het voorlezen van de lezing[en] en het lezen van de voorbeden.

Contactpersoon:

Jean Hamers

telefoon: 046-4375054

e-mail: johan.ham@ziggo.nl

 • Werkgroep communie & vormsel 

De werkgroep communie & vormsel wordt geleid door Rian Spronken. Tezamen met één van onze kapelaans bereidt zij de kinderen van groep vier van de basisschool voor op de communie, en de kinderen van groep zeven en groep acht van de basisschool op het vormsel. De ouders worden ook bij de voorbereiding betrokken.

Contactpersoon:

Rian Spronken

telefoon: 046-4360971

email: spronken.jacobs@ziggo.nl 

 • Werkgroep kinderwoorddienst 

De werkgroep kinderwoorddienst bestaat uit drie personen. Regelmatig wordt op zondag tijdens de mis een woorddienst voor kinderen gehouden. Deze vindt plaats in de sacristie. In de woorddienst wordt op een voor kinderen begrijpelijke manier het Evangelie van die zondag verteld en uitgelegd. Na de voorbede komen de kinderen terug in de kerk en sluiten zij zich met enkele gebedjes weer aan bij de eucharistieviering. De vrijwilligers van deze werkgroep verzorgen en begeleiden de woorddienst, dit samen met een aantal ouders.

Contactpersoon

Marie-José de Bruijn

telefoon: 046-4361861

email: mj_debruijn@ziggo.nl

 • Werkgroep Bloemenverzorging     

 

De werkgroep bloemenverzorging wordt gevormd door vijf  vrijwilligers. Zij zorgen elke week ervoor, dat onze kerk kleurrijk met bloemen versierd wordt voor de eucharistieviering op zondag. Ook de versiering van de kerk bij bijzondere vieringen en gelegenheden wordt door hun verzorgd. Voor persoonlijke wensen dient u zich minimaal twee weken van te voren in verbinding te stellen met de contactpersoon.

 

Contactpersoon: 

Sandra Smeets - Nijsten

telefoon: 046-4362269

email: info@elarteflores.com

 • Werkgroep M. O. V. 

 

M.O.V. staat voor Missie, Ontwikkeling en Vrede. Deze werkgroep bestaat uit acht parochianen en ondersteunt acties, meestal collecten, die vanuit het bisdom worden aanbevolen, voor de ondersteuning van het werk van de missionarissen. In onze parochie collecteert de werkgroep met name in het kader van de jaarlijkse Vastenactie.

 

Contactpersoon:

Felecie Kerkhoffs

telefoon: 046-4373241

email: felecie@ziggo.nl

 • Werkgroep processie

 

Deze werkgroep, die uit vijf personen bestaat, verzorgt ieder jaar de Sacramentsprocessie in onze parochie. Zij verzorgen de liturgische teksten en benaderen allerlei geledingen van de Genhouter samenleving om samen een mooi geheel van de processie te maken.

Contactpersoon:

Felecie Kerkhoffs

telefoon: 046-4373241

email: felecie@ziggo.nl

 • Werkgroep kerststal

 

De leden van deze werkgroep zorgen ervoor, dat elk jaar met Kerstmis een uitgebreide kerststal wordt opgebouwd in onze kerk. Tegelijkertijd wordt in het kunstcentrum in onze kerk door de stichting Sint Hubertus Kunstcentrum een expositie van kerststallen gehouden. 

Contactpersoon:

John Viehoff

telefoon:  046-4378170

e-mail: jejo2000@hetnet.nl

                      

 

 

 • De Zonnebloem

 

De Zonnebloem is er voor iedereen met een lichamelijke beperking, jong en oud. De Zonnebloem zet alles op alles om mensen met een lichamelijke beperking een onvergetelijke tijd te bezorgen. Er zijn verschillende mogelijkheden zoals bezoek aan huis, dagje uit, groepsactiviteiten en vakanties [groepsvakanties; vaar-vakanties]. In Beek is een afdeling van de Zonnebloem en Genhout maakt onderdeel uit van de afdeling Beek.

 

Contactpersoon:

Rosalie Solberg–Rompelberg

telefoon: 046–4376418

Els Vroemen-Stevelmans

telefoon: 046–4377493

e-mail: e.vro-ste@planet.nl                      

 • Werkgroep onderhoud

 

De leden van deze werkgroep zorgen voor het onderhoud van de tuinen rond de pastorie en de kerk en onderhouden het kerkhof. Ook verrichten zij klein onderhoud in opdracht van het kerkbestuur.

 

Contactpersoon:

Ger Franssen

telefoon: 046-4373151

e-mail: gerfranssen4711@gmail.com

 • Werkgroep koperpoets

 

Deze werkgroep bestaat uit vijf vrijwilligers [dames]. Zij onderhouden [poetsen] het vele koperwerk in onze kerk en in de sacristie. Ook helpen zij mee met het poetsen van de kerk. 

 

Contactpersoon:

Helma Janssen

telefoon: 046-4361213

e-mail: japojanssen@hetnet.nl

 • Contactgroep  “St. Hubertus  1994”

De doelstelling van de contactgroep “St. Hubertus” is de bundeling van alle kerkelijk gebonden verenigingen om het goed functioneren van de parochie zeker te stellen of eventueel te verbeteren.

In de contactgroep worden, voor zover nodig, activiteiten op elkaar afgestemd. Naast deze afstemming kunnen door de leden ook signalen vanuit de parochie worden doorgegeven aan de parochieherders en het kerkbestuur. Aan de hand van de afgegeven signalen kan worden bijgestuurd of hulp worden geboden.

 

De leden:

Pastoor J.A.M. van Oss s.m.m., en vertegenwoordigers van:

het Kerkbestuur, de Lectoren, de Kinderwoorddienst, Gemengd Kerkelijk Zangkoor “St. Hubertus”, Cosi Cantare, de M.O.V. –groep, de Vrienden van de St. Hubertuskerk,  Oos Nuuts,  de K.B.O., Zij /Actief en de overige werkgroepen.

 

 

 • Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Hubertus

Bij de oprichting van onze parochie in 1932 werd ook een zangkoor gevormd. Dit zangkoor was lange tijd alleen een mannenkoor. In het jaar 1963 werd het zangkoor versterkt met een aantal vrouwen. Op dat moment werd de naam van het zangkoor gewijzigd in Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Hubertus. Het gemengd kerkelijk zangkoor zorgt voor de muzikale opluistering van de eucharistievieringen op zondag [3 zondagen per maand]. Ook zorgen zij voor de muzikale omlijsting bij huwelijken en uitvaarten.

Contactpersoon:

Marian Michon                                             

telefoon: 046-4377881 / 06-54688194

email: m.michon@hotmail.com

Dirigent:  Martin Raaphorst

Organist: Marc Ubachs

 • Zanggroep ”Schola Gregoriaans ”

Deze kleine zanggroep verzorgt regelmatig de oude latijnse gezangen in onze kerk.

Repetitie: Vrijdag van 19.30 uur tot 20.00 uur in de zaal van gemeenschapshuis ’t Trefpunt, Hubertusstraat 55, Tel. 046-4373952.  

Contactpersoon:

Paul Stassen

Bongerdweg 7

6361 EX Nuth

Tel. 045-5242613

Email: jpgstassen@ziggo.nl

 

 • Zanggroep “Cosi Cantare”

De zanggroep “Cosi Cantare” is in 1989 ontstaan door fusie van de koren uit Spaubeek en Genhout. Cosi Cantare is Italiaans voor “gezellig samen zingen” en dat doen ze ook op een bijzondere manier met 25 leden.

Hun repertoire is modern, 3 of 4 stemmig, begeleid door een combo met o.a. piano en fluit.

Repetitie: maandag van 19.30 uur tot 21.30 uur in het lokaal boven de sacristie.

 

Contactpersoon:

Florence Kusters

Hubertusstraat 20

6191 PC  Beek - Genhout

Tel. 046-4280930

Email: info@cosi-cantare.nl

www.cosi-cantare.nl

 

 

Dirigente:    Mevr. R. Janssen

Organist:     Karin Leijssenaar

 

 

 

 • Stichting "Vrienden van de St. Hubertuskerk Genhout"

Op 5 mei 1989 is deze stichting opgericht. Het doel is: Het geven van een bredere bekendheid aan de St. Hubertus-Kerk te Genhout-Beek (L) en het in stand houden van de kunst in deze kerk. Zij tracht haar doel ondermeer te bereiken door:

- Het stimuleren van activiteiten en het houden van acties met betrekking tot de kerk en de zich daarin bevindende kunstschatten.

-  Het organiseren van bezichtigingen en het houden van tentoonstellingen.

-  Alle andere wettig geoorloofde middelen, welke ter bereiking van haar doel bevorderlijk kunnen zijn.

Vier keer per jaar verschijnt “INFOrmeel”, het contactblad van de stichting met het doel de leden op de hoogte te houden over alles wat in en rond de kerk gebeurt.

Achter in de kerk bevindt zich een kleurenfolder waarin de kunst in onze kerk beschreven staat. De folder is door bijdragen van de Vrienden tot stand gekomen.

Eenmaal per jaar is er een algemene vergadering in Genhout, het vriendentreffen.

Het aantal leden bedraagt momenteel 125.

Per jaar geven zij een minimale vriendenbijdrage van  € 12,00.

Rabobank Beek NL66 RABO 0104.9274.53 t.n.v. Stg. “Vrienden van de Sint Hubertuskerk Genhout” Hubertusstraat 61, Beek.

Wilt u meer weten over de  “Vrienden van de Sint Hubertuskerk”  en wilt u lid worden, dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon. 

 

Contactpersoon:

Piet Slangen 

Grootgenhouterstraat 141

6191 NS Beek (L)

Tel. 046-4361029

Email: piet.slangen@home.nl

 

 

 

 • Werkgroep Vriendenvieringen

Een werkgroep organiseert elke derde zondag van de maand een eucharistieviering die wordt opgeluisterd door een bekend koor en stelt het thema van de mis vast in overleg met de pastores.

De werkgroep bestaat uit 4 personen.

Wilt u met een koor de vriendenviering komen opluisteren, dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon.

 

Contactpersoon:

Piet Slangen 

Grootgenhouterstraat 141

6191 NS Beek (L)

Tel. 046-4361029

Email: piet.slangen@home.nl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WERKGROEPEN
KOSTERGROEP

KOSTERGROEP

MISDIENAARS

MISDIENAARS

LECTOREN

LECTOREN

WERKGROEP AVONDWAKE

WERKGROEP AVONDWAKE

WERKGROEP KINDERWOORDDIENST

WERKGROEP KINDERWOORDDIENST

WERKGROEP BLOEMENVERZORGING

WERKGROEP BLOEMENVERZORGING

M.O.V.-GROEP

M.O.V.-GROEP

WERKGROEP PROCESSIE

WERKGROEP PROCESSIE

WERKGROEP KERSTSTAL

WERKGROEP KERSTSTAL

DE ZONNEBLOEM

DE ZONNEBLOEM

WERKGROEP ONDERHOUD

WERKGROEP ONDERHOUD

WERKGROEP KOPERPOETS

WERKGROEP KOPERPOETS

CONTACTGROEP "ST. HUBERTUS 1994"

CONTACTGROEP "ST. HUBERTUS 1994"

GEMENGD ZANGKOOR ST. HUBERTUS

GEMENGD ZANGKOOR ST. HUBERTUS

GREGORIAANS ZANGKOOR SCHOLA

GREGORIAANS ZANGKOOR SCHOLA

ZANGKOOR COSI CANTARE

ZANGKOOR COSI CANTARE

WERKGROEP VRIENDENVIERINGEN

WERKGROEP VRIENDENVIERINGEN

Dit is een tekst

De Zonnebloem

Werkgroep processie 

Werkgroep bloemen

verzorging

Werkgroep kinderwoord

dienst

Zanggroep

Cosi Cantare

Gemengd Kerkelijk Zangkoor

St. Hubertus

Werkgroep

M.O.V.

Werkgroep

kerststal

Werkgroep onderhoud

Werkgroep koperpoets

Contactgroep St. Hubertus 1994

Werkgroep vrienden

vieringen

Werkgroep kosters

Werkgroep misdienaars & acolieten

Werkgroep lectoren

 
 

Werkgroep communie & vormsel