top of page

Parochie

Sint Hubertus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genhout

Anchor 5
PASTORAAL TEAM parochiefederatie Genhout-Hulsberg-Schimmert

Pastoor George Dölle en de kapelaans Stefan Musanai smm en Charles Leta smm vormen tezamen het pastorale team voor de parochiefederatie Genhout-Hulsberg-Schimmert. Pastoor George Dölle is verantwoordelijk voor de pastorale zorg in de parochie Sint Clemens Hulsberg. De kapelaans Stefan Musanai en Charles Leta zijn verantwoordelijk voor de pastorale zorg in de parochies Sint Hubertus Genhout en Sint Remigius Schimmert. Zo verzorgen zij de erediensten op weekdagen, zondagen en op kerkelijke feestdagen, en tijdens begrafenissen. Daarnaast dienen zij (in liturgische vorm) de sacramenten toe zoals het doopsel, de heilige communie, het vormsel, het huwelijk en de ziekenzalving.

George Dölle, pastoor

telefoon : 045-4051273

e-mail : pastoor@h-clemens.nl

Stefan Musanai smm, kapelaan

telefoon: 06-39431473

e-mail: stefanmusanai@gmail.com

Charles Leta smm, kapelaan

telefoon: 06-39431465

e-mail: ch.leta@monfortanen.nl

George-Dölle_0.jpg
IMG_9892.JPG
Anchor 6
KERKBESTUUR parochiefederatie Genhout-Hulsberg-Schimmert

George Dölle, pastoor, voorzitter                                             

telefoon : 045-4051273                                                 

e-mail :   pastoor@h-clemens.nl                                                                                 

Huub Gorissen, vicevoorzitter/ personeel en organisatie [P&O]

telefoon: 06 1317 6062

e-mail:   huubgorissen5@gmail.com

Liesbeth Limpens-Laven, secretaris

telefoon: 046-4376417

e-mail:   john.limpens@home.nl   

Aloïs Voncken, penningmeester

telefoon: 06 1375 0649 

e-mail:   aloisvoncken@xs4all.nl    

Marjo de Ruijter-Dassen, bestuurslid pastorale zaken [PZ]

telefoon: 06 5532 0570 

e-mail:   marjoderuijter@gmail.com    

vacature, bestuurslid gebouwen en terreinen [G&T]

telefoon: 

e-mail:       

Roger Slakhorst, bestuurslid communicatie en pr [C&PR]

telefoon: 06 5201 8616 

e-mail:   roger.slakhorst@ziggo.nl 

Genhout-Kerk-2.jpg
Hulsberg-Kerk-2.JPG
Schimmert-Kerk-2.jpg
Anchor 7
WERKGROEPEN parochie Sint Hubertus
KOSTERGROEP

KOSTERGROEP

MISDIENAARS

MISDIENAARS

LECTOREN

LECTOREN

WERKGROEP AVONDWAKE

WERKGROEP AVONDWAKE

WERKGROEP KINDERWOORDDIENST

WERKGROEP KINDERWOORDDIENST

WERKGROEP BLOEMENVERZORGING

WERKGROEP BLOEMENVERZORGING

M.O.V.-GROEP

M.O.V.-GROEP

WERKGROEP PROCESSIE

WERKGROEP PROCESSIE

WERKGROEP KERSTSTAL

WERKGROEP KERSTSTAL

WERKGROEP ONDERHOUD

WERKGROEP ONDERHOUD

WERKGROEP KOPERPOETS

WERKGROEP KOPERPOETS

GEMENGD ZANGKOOR ST. HUBERTUS

GEMENGD ZANGKOOR ST. HUBERTUS

ZANGKOOR COSI CANTARE

ZANGKOOR COSI CANTARE

WERKGROEP VRIENDENVIERINGEN

WERKGROEP VRIENDENVIERINGEN

Dit is een tekst

CONTACTGROEP "ST. HUBERTUS 1994"

CONTACTGROEP "ST. HUBERTUS 1994"

DE ZONNEBLOEM

DE ZONNEBLOEM

GREGORIAANS ZANGKOOR SCHOLA

GREGORIAANS ZANGKOOR SCHOLA

Werkgroep onderhoud

Werkgroep processie 

Werkgroep bloemen

verzorging

Werkgroep kinderwoord

dienst

Werkgroep Vrienden-viering Genhout

Werkgroep

M.O.V.

Werkgroep

kerststal

Werkgroep  koperpoets

Gemengd Kerkelijk Zangkoor 

St. Hubertus

Zanggroep Cosi Cantare

Werkgroep kosters

Werkgroep misdienaars & acolieten

Werkgroep lectoren

Werkgroep communie & vormsel

Anchor 8

 

 

Vrijwilliger

 

 

Als elke vrijwilliger een ster is

 

Wordt het nooit meer donker

 

Vrijwilliger zijn

 

Dat is pas fijn

 

Je zet je in voor een ander mens

 

Dat is toch je hartenwens

 

Je bent elke week in je sas

 

Dat komt goed van pas

 

Je geeft veel liefde weg

 

Je krijgt er veel liefde voor terug

 

De tijd die je er bent

 

Is een groot compliment

 

De mensen raken aan je gewend

 

Omdat je meestal aanwezig bent

 

Wees behulpzaam in wat je doet

 

Het voelt altijd goed

**********

Wij zijn dankbaar voor onze vele

 

vrijwilligers, die zich belangeloos en

 

met tomeloze energie inzetten voor

 

onze parochie en onze kerk.

Dankjewel namens pastoraal team 

en kerkbestuur.

 • Werkgroep kosters

Deze werkgroep bestaat uit een drietal vrijwilligers uit onze parochie. De kosters werken nauw samen met het pastoraal team. Zij zijn belast met de dagelijkse gang van zaken in en rond de kerk. Zij verrichten taken zoals openen en afsluiten van het kerkgebouw, in gereedheid brengen van het kerkgebouw voor de erediensten, in de sacristie en op het priesterkoor alles klaar leggen voor de erediensten [liturgische gewaden; misdienaarskleding; liturgische attributen] en bedienen van de verwarming, licht en geluid.

Contactpersoon:

Thea Henssen

telefoon: 046-4361486

e-mail: theahenssen@gmail.com 

 • Werkgroep misdienaars & acolieten

Deze werkgroep bestaat uit vijf misdienaars en drie acolieten. Zij helpen de voorganger tijdens de erediensten en bij bijzondere gelegenheden zoals de sacramentsprocessie. Zij luiden de bel bij binnenkomst, zij helpen bij het gereedmaken van de altaartafel  [water en wijn] en bellen tijdens de consecratie. Ook het aangeven van het wierookvat en het wijwatervat behoren tot de taken.  

Contactpersoon:

Maarten Vonhögen

telefoon: 06-43503421

e-mail: maarten@vonhogen.nl

 • Werkgroep lectoren 

De werkgroep lectoren bestaat uit tien personen. De lector heeft een liturgische functie tijdens de erediensten. De plaats van de lector is dan ook op het priesterkoor bij de andere bedienaren. De taak van de lector is het voorlezen van de lezing[en] en het lezen van de voorbeden.

Contactpersoon:

Jean Hamers

telefoon: 046-4375054

e-mail: johan.ham@ziggo.nl

 • Werkgroep communie & vormsel 

De werkgroep communie & vormsel wordt geleid door Rian Spronken. Samen met kapelaan Stefan Musanai bereidt zij de kinderen van groep vier van de basisschool voor op de communie; samen met kapelaan Charles Leta bereidt zij de kinderen van groep zeven en groep acht van de basisschool voor op het vormsel. De ouders worden ook bij de voorbereiding betrokken.

Contactpersoon:

Rian Spronken​

telefoon: 046-4360971

email: spronken.jacobs@ziggo.nl 

 • Werkgroep kinderwoorddienst 

De werkgroep kinderwoorddienst bestaat uit drie personen. Regelmatig wordt op zondag tijdens de mis een woorddienst voor kinderen gehouden. Deze vindt plaats in de sacristie. In de woorddienst wordt op een voor kinderen begrijpelijke manier het Evangelie van die zondag verteld en uitgelegd. Na de voorbede komen de kinderen terug in de kerk en sluiten zij zich met enkele gebedjes weer aan bij de eucharistieviering. De vrijwilligers van deze werkgroep verzorgen en begeleiden de woorddienst, dit samen met een aantal ouders.

Contactpersoon

Marie-José de Bruijn

telefoon: 046-4361861

email: mj_debruijn@ziggo.nl

 • Werkgroep Bloemenverzorging     

 

De werkgroep bloemenverzorging wordt gevormd door een  vijftal  vrijwilligers. Zij zorgen elke week ervoor, dat onze kerk kleurrijk met bloemen versierd wordt voor de eucharistieviering op zondag. Ook de versiering van de kerk bij bijzondere vieringen en gelegenheden wordt door hun verzorgd. Voor persoonlijke wensen dient u zich minimaal twee weken van te voren in verbinding te stellen met de contactpersoon.

 

Contactpersoon: 

Sandra Smeets - Nijsten

telefoon: 046-4362269

email: info@elarteflores.com

 • Werkgroep M. O. V. 

 

M.O.V. staat voor Missie, Ontwikkeling en Vrede. Deze werkgroep bestaat uit acht parochianen en ondersteunt acties, meestal collecten, die vanuit het bisdom worden aanbevolen, voor de ondersteuning van het werk van de missionarissen. In onze parochie collecteert de werkgroep met name in het kader van de jaarlijkse Vastenactie.

 

Contactpersoon:

Felecie Kerkhoffs

telefoon: 046-4373241

email: felecie@ziggo.nl

 • Werkgroep processie

 

Deze werkgroep, die uit vijf personen bestaat, verzorgt elk jaar de sacramentsprocessie in onze parochie. De sacramentsprocessie in Genhout wordt gehouden op de vierde zondag na Pinksteren.  Zij verzorgen de liturgische teksten en benaderen allerlei geledingen van de Genhouter samenleving om samen een mooi geheel van de processie te maken.

Contactpersoon:

Ron Smeets

telefoon: 046-4362269

email: smeets.ron74@gmail.com

 • Werkgroep kerststal

 

De leden van deze werkgroep zorgen ervoor, dat elk jaar met Kerstmis een uitgebreide kerststal wordt opgebouwd in onze kerk. Tegelijkertijd wordt in het kunstcentrum in onze kerk door de stichting Sint Hubertus Kunstcentrum een expositie van kerststallen gehouden. 

Contactpersoon:

                      

 • Werkgroep onderhoud

 

De leden van deze werkgroep zorgen voor het onderhoud van de tuinen aan de voorkant en aan de achterkant van de pastorie en van het kerkhof aan de achterkant van de kerk. Ook verrichten zij allerlei klein onderhoud in opdracht van het kerkbestuur.

 

Contactpersoon:

Ger Franssen

telefoon: 046-4373151

e-mail: gerfranssen4711@gmail.com

 • Werkgroep koperpoets

 

Deze werkgroep bestaat uit vijf vrijwilligers [dames]. Zij onderhouden [poetsen] het vele koperwerk in onze kerk en in de sacristie. Ook helpen zij mee met het poetsen van de kerk. 

 

Contactpersoon:

Annemie Damoiseaux

telefoon: 06-12403445

e-mail: 

 • Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Hubertus

Bij de oprichting van onze parochie in 1932 werd ook een zangkoor gevormd. Dit zangkoor was lange tijd alleen een mannenkoor. In het jaar 1963 werd het zangkoor versterkt met een aantal vrouwen. Op dat moment werd de naam van het zangkoor gewijzigd in Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Hubertus. Het gemengd kerkelijk zangkoor zorgt voor de vocale opluistering van de eucharistievieringen op zondag [3 zondagen per maand]. Ook zorgen zij voor de vocale omlijsting bij huwelijken en uitvaarten.

Contactpersoon:

Rian Spronken [secretaris]                                       

telefoon: 06 3032 0018

email: spronken.jacobs@ziggo.nl 

Dirigent:  Martin Raaphorst

Organist: Marc Ubachs

 • Zanggroep Cosi Cantare

 

De zanggroep Cosi Cantare is in 1989 ontstaan door een fusie van de koren uit Spaubeek en Genhout. Cosi Cantare is Italiaans voor gezellig samen zingen, en dat doen ze ook op een bijzondere manier. Het repertoire is modern, meerstemmig, en begeleid door een combo met o.a. piano en fluit. De zanggroep repeteert op dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur.  

 

Contactpersoon:

Florence Kusters

telefoon: 046-4280930

email: cosicantare@gmail.com

 

Dirigente: Heidi Pittie    

Pianiste:   Anna Peelen

 

 • Commissie Vriendenviering Genhout [SHKC]

 

Deze werkgroep organiseert elke derde zondag van de maand een eucharistieviering die wordt opgeluisterd door een zangkoor van buitenaf. Op basis van het het thema van die zondag maakt de werkgroep een aantal teksten, die in het misboekje voor die zondag worden opgenomen.

Wilt u met uw zangkoor de vriendenviering komen opluisteren, dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon.

Contactpersoon:

Rosie Gorissen

telefoon: 06-22717657

email: rosie.gorissen@gmail.com

Anchor 9
Anchor 10
Anchor 11
Anchor 12
Anchor 13
Anchor 14
Anchor 15
Anchor 16
Anchor 18
Anchor 19
Anchor 21
Anchor 23
Anchor 25
Anchor 17
Anchor 20
Anchor 22
Anchor 24
bottom of page