top of page

Parochie

Sint Hubertus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genhout

Parochiefederatie Genhout-Hulsberg-Schimmert

Parochie Sint Hubertus Genhout: een terugblik.

 

In 1932 kreeg de toenmalige kapelaan van Voerendaal Frans Welters van bisschop Lemmens van het bisdom Roermond de opdracht om in Genhout [gemeente Beek] een nieuwe parochie te stichten. Hij  werd benoemd tot [bouw]pastoor. Onder zijn leiding werd allereerst een noodkerk opgericht. Vervolgens werd in 1933 begonnen met de bouw van de pastorie, en in 1936 met de bouw van de Sint Hubertuskerk. Frans Welters was pastoor tot 1950. Zijn opvolger, Jacques Hutschemakers, werd in 1950 geïnstalleerd als [tweede] pastoor van Genhout, en vervulde deze taak tot 1963. Vervolgens werd Godfried Lipperts in 1963 door bisschop Moors van het bisdom Roermond benoemd als [derde] pastoor van de parochie Genhout, en was dat gedurende tien jaar.

Vanwege een tekort aan priesters werd in 1973 door bisschop Gijsen van het bisdom Roermond aan de Congregatie van de Montfortanen [in Schimmert] gevraagd om de parochies van Genhout en Schimmert onder hun hoede te nemen. En zo werd pater Hendrik Polman [Montfortaan] tot [vierde] pastoor van onze parochie benoemd. In 1983 werd hij als pastoor opgevolgd door pater John van Oss [Montfortaan]. Op vierentachtig jarige leeftijd heeft John van Oss op 10 oktober 2021 afscheid genomen als pastoor van Genhout en is hij met emiraat gegaan. Achtendertig jaar lang heeft hij onze parochie geleid, en daarmee is hij de langstzittende pastoor van de parochie Sint Hubertus Genhout.

Met het afscheid van pastoor John van Oss  is een nieuwe fase in de geschiedenis van de parochie Sint Hubertus ingegaan. In het kader van de herstructurering van de parochies in het bisdom Roermond heeft bisschop Smeets besloten om geen opvolger voor pastoor John Van Oss voor alleen onze parochie aan te wijzen. Wel heeft de bisschop bij monde van de vicaris-generaal aangegeven, dat de pastorale zorg in onze parochie [evenals in de parochie van Schimmert] ook in de toekomst [binnen de te vormen parochiecluster of parochiefederatie] voorbehouden blijft aan de Montfortanen i.c. de kapelaans Stefan Musanai en Charles Leta. 

Herstructurering en vitalisering parochies bisdom Roermond: een overzicht.

In de nota Verder op weg naar vitale parochiegemeenschappen van mei 2002 heeft het bisdom Roermond criteria vastgelegd waaraan een samenwerkingsverband van parochies moet voldoen om te komen tot een succesvolle samenwerking. Op basis van deze criteria en op basis van de ontwikkelingen in de achterliggende jaren is in de Blauwdruk-2010 van oktober 2004 een voorstel gedaan voor de samenstelling van samenwerkingsverbanden van parochies in het bisdom Roermond in het jaar 2010, zogeheten parochieclusters. In dit voorstel vormden [in het toenmalige dekenaat Meerssen] de parochies Sint Hubertus Genhout, Sint Clemens Hulsberg en Sint Remigius Schimmert een gezamenlijk parochiecluster. In maart 2006 heeft het bisdom Roermond de nota over parochievernieuwing Gij zult de kracht ontvangen van de Heilige Geest uitgebracht.

In mei 2011 is de nota Blauwdruk-2020 voor het bisdom Roermond verschenen. In deze nota wordt de balans opgemaakt en de toekomstvisie voor de komende 10 jaar bijgesteld. Deze nota is enerzijds een evaluatie van de Blauwdruk-2010, anderzijds is het een poging om nieuwe inspiratie te bieden en om een toekomstprognose voor het jaar 2020 te ontwikkelen. Door samenvoeging en opdeling van het aantal dekenaten zijn de parochies van Genhout, Hulsberg en Schimmert onder het dekenaat Schinnen ingedeeld geworden om vervolgens samen met parochiecluster Nuth-Vaesrade-Wijnandsrade aangemerkt te worden als [toekomstige] parochiefederatie. In oktober 2020 heeft het bisdom Roermond de Beleidsbrief-2020: naar missionaire geloofsgemeenschappen doen uitgaan. 

Parochiecluster / parochiefederatie Genhout-Hulsberg-Schimmert: de voortgang.

In oktober 2020 hebben de kerkbesturen van de parochies Sint Hubertus te Genhout en Sint Remigius te Schimmert contact met elkaar gezocht om te spreken over een mogelijke samenwerking tussen beide parochies. In november 2020 zijn de kerkbesturen van beide parochies bijeengekomen in Genhout en hebben de kerkbesturen unaniem besloten om een samenwerking tussen beide parochies op te starten. Omwille van de werkbaarheid is vervolgens besloten een stuurgroep te vormen bestaande uit twee leden van het kerkbestuur van Genhout en twee leden van het kerkbestuur van Schimmert, met als opdracht het proces van samenwerking tussen de beide parochies voor te bereiden en te begeleiden. In maart 2021 heeft de stuurgroep besloten om pro actief het kerkbestuur van de parochie Sint Clemens te Hulsberg te benaderen met de vraag of Hulsberg zou willen aansluiten bij het samenwerkingsverband Genhout-Schimmert. Bij deze overweging heeft de toen reeds bekende beslissing van het bisdom Roermond om bij emiraat van pastoor John van Oss geen opvolger te benoemen voor de parochies van Genhout en Schimmert, een belangrijke rol gespeeld. Eind april heeft vervolgens in Genhout een bijeenkomst plaats-gevonden tussen de voltallige kerkbesturen van Genhout, Schimmert en Hulsberg alsook pastoor Dölle. In deze bijeenkomst heeft ook het kerkbestuur van Hulsberg zich volmondig uitgesproken voor een nadere samenwerking met Genhout en Schimmert. De stuurgroep is vervolgens uitgebreid met twee leden van het kerkbestuur van Hulsberg.

Vanaf het begin hebben de stuurgroep en de kerkbesturen uitgesproken om vanuit een samenwerking toe te werken naar een parochiecluster c.q. een parochiefederatie van de parochies Sint Hubertus Genhout, Sint Clemens Hulsberg en Sint Remigius Schimmert, met behoud van de eigen identiteit, eigen parochie en eigen kerkgebouw. Aanvankelijk leek het plan voor dit samenwerkingsverband ook bij het bisdom Roermond op begrip en steun te kunnen rekenen. Echter met de benoeming van de nieuwe vicaris-generaal Quaedvlieg [juli 2021] veranderde de situatie 180 graden. De vicaris-generaal heeft meerdere malen [in gesprekken, mailwisselingen en brieven] duidelijk laten blijken, dat hij geen voorstander is van een [kleine] federatie van de parochies Genhout-Hulsberg-Schimmert, en dat hij vasthoudt aan de vorming van de [grote] federatie van de parochies Nuth-Vaesrade-Wijnandsrade-Hulsberg-Schimmert-Genhout. De kerkbesturen van Genhout, Hulsberg en Schimmert waren op z'n zachts gezegd ontstemd over deze gang van zaken vanuit het bisdom. Inmiddels had het bisdom pastoor George Dölle [pastoor van de parochie Sint Clemens Hulsberg] wel per 01 oktober 2021 benoemd tot administrator voor de parochies van Genhout en Schimmert. Een gesprek van de kerkbesturen van Genhout, Hulsberg en Schimmert met vicaris-generaal Quaedvlieg met betrekking tot de [onvrede over de] gang van zaken, dat gepland was voor 30 november 2021, ging helaas niet door vanwege de maatregelen rondom COVID-19. 

bottom of page