1/12

Parochie

Sint Hubertus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genhout

De beknopte geschiedenis van onze Parochiekerk

 

Op 13 september 1932 wordt de kapelaan van Voerendaal Frans Welters benoemd tot pastoor van de nieuwe parochie in Genhout.

Tot dat tijdstip behoorde Genhout bij de St. Martinus-parochie van Beek. Er werd een noodkerk gebouwd tegenover de huidige kerk. Die noodkerk was een gedeelte van de school. Er moest natuurlijk een kerk worden gebouwd en wel ter ere van St. Hubertus. De architect van de kerk was de Maastrichtenaar Alfons Boosten. De aanbesteding had plaats op 11augustus 1936. De bouw werd gegund aan Willem Dohmen uit Neerbeek voor de som van fl. 36.620,00. De kerk werd in gebruik genomen op 19 december 1937. Ze werd geconsacreerd door Mgr. G. Lemmens, bisschop van Roermond op 12 juni 1939. De bouwheer was heel erg gecharmeerd van de Onze Lieve Vrouwe Basiliek van Maastricht. Hij was in haar schaduw geboren en wilde de sfeer van die kerk overbrengen naar onze kerk. En dat is hem wonderbaarlijk goed gelukt. Architect Boosten was bevriend met veel jonge Limburgse kunstenaars die samen op zoek waren naar vernieuwing. Pastoor Welters was ook erg kunstzinnig en hij liet de bouwheer de vrije hand de kerk aan te kleden.

 

 

 

De aan de Heilige Hubertus toegewijde kerk in Genhout-Beek, daterend uit 1937, is uniek,

alleen al door het grote aantal kunstenaars dat heeft meegewerkt aan de realisatie van dit gebouw.

 

 

De Maastrichtse architect Alphons Boosten is bij het ontwerp van de Hubertuskerk in Genhout duidelijk geïnspireerd door de Onze Lieve Vrouwebasiliek in zijn woonplaats. De kerk is gebouwd van gele Beeker bakstenen, met een plint van natuursteen. De toren heeft een koperen bedekking, de andere daken zijn met leisteen bedekt. De kerk is 41 meter lang en 30 meter breed. De toren heeft een hoogte van 42 meter. De hoogte van de gewelven is 15 meter en de kerk telde 450 zitplaatsen. Kosten van de kerk: fl. 36.620,00.

 

 

 

Bouwpastoor was de kunstzinnige eerwaarde Frans Welters, een verwoed jager die daarom de patroon van de jacht koos als patroonheilige van de kerk. Hij wist tal van kunstenaars over te halen om mee te werken aan het interieur van de kerk. Dat waren onder andere Charles Eyck, Henri Jonas, Joep Nicolas, Gisèle Waterschoot van der Gracht, Max Weiss, Jacques Verheyen, Jef Scheffers, Charles Vos en Yvonne Trypels.
De Hubertuskerk is sinds 1937 door velen bewonderd. Kranten en tijdschriften roemden haar om haar kunstzinnige vormgeving, de NCRV-televisie besteedde er diverse keren aandacht aan in haar programma "Kerkepad" en onder andere kardinaal Alfrink en koningin Beatrix bezochten de kerk.

 

 


Het was crisistijd in de dagen dat de kerk werd gebouwd. Pastoor Welters had, ter honorering van Charles Eyck, een grote offerbus geplaatst achter in de kerk. Met grote letters stond daarop dat alles wat in de offerbus werd gedaan, bestemd was voor de kunstenaar.
Pastoor Welters nam Eyck mee naar de kerk. Plechtig overhandigde hij daar de sleutel van de offerbus aan de kunstenaar. Die trof daarin aan een dameskous, een dode
 kikker, 15 knopen, een paar stuivers, enkele guldens en een rijksdaalder. De pastoor nodigde, als troost, de kunstenaar uit een glas te komen drinken in de pastorie en overhandigde hem een Ecce Homo, een kruisbeeld, in eikenhout.

Aannemer Willem Dohmen uit Neerbeek, die de kerk bouwde, was een vurige duivenmelker. Toen Eyck de kerk voorzag van de prachtige schilderingen werd een van de duiven van Dohmen kampioen van Nederland. Deze duif stond model voor de duif in de absis. Eyck ondertekende zijn werken in Genhout niet met zijn naam, maar door het tekenen van een eikentak.
Toen Prinses Beatrix op 7 mei 1960 een bezoek bracht aan de kerk van Genhout werden vele weken besteed aan het opknappen van de plantsoenen. De kiezel werd gedeeltelijk vervangen door plavuizen, speciaal voor de prinses. Toen deze vroeg wat de parochianen van de kerk vonden antwoordde pastoor Hutschemakers: "Ze vinden de kerk wel mooi, maar nogal koud in de winter. De kerk is te hoog om ze goed verwarmd te krijgen. We stoken ons arm..."

 

 

 

 

Bouwpastoor van Genhout

De Zeereerwaarde Heer Frans Welters   

                                                                 

Frans Welters wordt geboren op 30 april 1890 in Echt als zoon van de toenmalige burgemeester. Na zijn studies wordt hij op 20 maart 1915 priester gewijd en spoedig daarna volgt zijn benoeming tot kapelaan in Voerendaal. Hij blijft daar tot hij van bisschop Lemmens in september van het jaar 1932 de opdracht krijgt de nieuwe parochie Genhout te stichten en daar ook een eigen kerk te bouwen.

 

 

Maar op een dag bracht de facteur een brief van Monseigneur:

“Ik benoem u zonder voorbehoud tot Pastor van Genhout ”.

 

 

Deze en meer dichterlijke woorden worden uitgesproken bij de installatie van Frans Welters tot pastoor van Genhout. Het is vastenavond, zondag 26 februari 1933. In Voerendaal ziet men hun geliefde kapelaan met lede ogen vertrekken, terwijl Genhout in feeststemming is ter verwelkoming van hun eerste eigen parochieherder. De immense taak die de bisschop op zijn schouders legt is van een niet te overschatten omvang. De recente geschiedenis leert ons dat hij zich op een meer dan voortreffelijke wijze van deze taak heeft gekweten.

 

 

Als geheugensteun staan de belangrijkste historische feiten kort voor u op een rij:

 

1932   Dit is het jaar voor de komst van Pastoor Welters. Het schoolbestuur laat een drie-klassige school bouwen met o.a. een inpandige speelplaats. In september 1932 gaan de kinderen van Genhout voor het eerst naar hun eigen school.

 

1933   Installatie van de pastoor.

Het schoolbestuur wordt door de bisschop tot kerkbestuur benoemd.

De inpandige speelplaats wordt verbouwd tot noodkerk, waar op 27 november (eerste adventzondag) voor het eerst de H.Mis wordt opgedragen.

De nieuwe pastorie is klaar. Pastoor Welters neemt er zijn intrek.

In de nacht van zondag op maandag (15 op 16 oktober) wordt er ingebroken in de noodkerk. Drie van de vijf offerblokken zijn leeggeroofd. De hele parochie staat op de achterste poten om deze “heiligschennende” diefstal te veroordelen.

Pastoor Welters geeft het door hem geschreven boekje  “Voeldesche Legenden” uit. Opbrengst voor de bouw van de kerk.

 

1934, 1935, 1936   Het inzamelen van gelden voor de kerk is in volle gang. Subsidie wordt verwacht van gemeente Beek, bisdom en provincie. Het bisdom stelt: “Als de gemeente Beek garant wil staan voor een bedrag van  fl. 5.000,00 dan willen wij toestemming geven om met de bouw te beginnen”. Maar Beek schuift alles op de lange baan met “wij hebben geen geld”. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we midden in de beruchte crisisjaren zitten. Pastoor Welters reageert met “dan doen we het zelf”. Hij mobiliseert de ganse parochie en haalt fl. 3.000,00 op. Een voor die (slechte) tijd kolossaal bedrag. Het bisdom is van deze voortvarendheid zo onder de indruk dat de vergunning meteen wordt verleend.

De gemeente Beek komt uiteindelijk (25 augustus 1937) met het toch zeer mooie bedrag van fl. 8.000,00 over de brug. Het bestuur van de St. Martinuskerk in Beek doet een genereuze schenking van fl. 5.000,00 en de provincie geeft  fl. 2.250,00.

 

 

 

 

Tweede Bouwpastoor van Genhout

De  Zeereerwaarde Heer Jacques Hutschemakers

 

Jacques Hutschemakers werd geboren op 25 maart 1902 in Nyswiller. Hij kwam uit een zeer godsdienstige boerenfamilie. Zelfs twee zonen uit dit gezin werden tot het priesterschap geroepen, namelijk Karel en Jacques.

Jacques werd op 20 maart 1926 priester gewijd, nog geen 24 jaar oud. In drie parochies was hij kapelaan: in Noorbeek van 1926 tot 1934, in Kerkrade van 1934 tot 1939 en van 1939 tot 1950 in Schin op Geul.

Op 12 februari 1950 wordt hij geïnstalleerd als pastoor van Genhout.

De parochie-kroniek vermeldt: Aan de grens biedt een herdersknaap het herdersschopje aan. Burgemeester Minkenberg van Beek spreekt woorden van welkom namens het gemeentebestuur. Daarna trekt men in een lange stoet door de feestelijk versierde straten naar de kerk. Hier installeert deken Steegmans van Meerssen, tijdens een plechtig lof, de kersverse pastoor. Het geheel wordt afgesloten met een receptie in het Verenigingsgebouw in de school.

        

Patoor Hutschemakers leefde uiterst sober, bijna als een asceet, geheel onthecht aan aardse zaken. Hij vroeg zelden iets voor zichzelf. Hij was een ernstig en diep gelovig mens met een niet aflatend streven om alle parochianen bij Gods kerk te betrekken en te behouden. Het geestelijk leven van zijn parochianen ging hem zo ter harte dat hij tijdens zijn pastoraat drie keer een missieweek organiseerde (november 1950, november 1955 en november 1960). Tijdens zo´n missie werden er elke dag avondpreken gehouden door ter zake kundige paters, vaak Montfortanen.

 

 

 

De derde pastoor van Genhout

De Zeereerwaarde Heer Godfried Lipperts

 

 

“Met groot genoegen heb ik kennis genomen van mijn benoeming tot pastoor van Genhout.

Ik ben er al vaker geweest, op bezoek bij pastoor Frans Welters, die een goeie kennis was van

mijn vader en moeder”.

 

 

Dit zijn de eerste zinnen, die de nieuwe pastoor toevertrouwt aan het parochieboek. Zijn benoemingsbrief van Mgr. Moors is gedateerd 18 juli 1963.

Op zondag 8 september 1963 gaan in Genhout de vlaggen uit. De pastoor wordt ingehaald. Een lange feeststoet staat opgesteld bij de St. Hubertusmolen om de kersverse parochieherder een hartelijke ontvangst te bereiden. Na een korte toespraak van burgemeester Minkenberg trekt de stoet op naar de kerk. Daar wordt de pastoor verwelkomd door kerkmeester Franssen, die hem ook de sleutels aanbiedt. Tijdens een plechtig lof vindt hierna de installatie plaats. De dag wordt besloten met een geanimeerde receptie in het schoolgebouw.

Godfried Lipperts wordt geboren te Voerendaal op 26 april 1917 als telg uit een boerenfamilie. Na de lagere school volgt hij het gymnasium aan het Bisschoppelijk College te Sittard. Daarna gaat hij naar het Groot Seminarie in Roermond en wordt op 21 maart 1942 priester gewijd.

Aansluitend studeert hij economie aan de Leergangen in Tilburg en is hij tot 1963 docent aan het Bisschoppelijk College in Weert. In dat jaar benoemt de bisschop hem tot pastoor van Genhout.

Als pastoor legt Godfried Lipperts duidelijk andere accenten. Waren zijn voorgangers nog hoofdzakelijk bezig met de materiële zorg voor het kerkgebouw, de nieuwe pastor richt zijn aandacht uitdrukkelijk op de mens, op de gelovige. In deze zestiger jaren van de vorige eeuw dienen zich grote veranderingen aan, met name in de kerk. Dit brengt verwarring, maar er ontstaan ook nieuwe mogelijkheden en nieuwe kansen. De gelovigen zijn mondiger geworden en verlangen meer inspraak bij het invoeren van vernieuwingen. Het gangbare principe dat alles, van boven af, “top down” geleid en geregeld kan worden heeft dan min of meer afgedaan.  Na het Tweede Vaticaanse Concilie (1964) hopen velen, wat dat betreft, op een kerkelijke lente.

 

Pastoor Lipperts voelt de nieuwe tijdgeest heel goed aan. Medezeggenschap wordt een kernwoord. En dit past naadloos in zijn opvatting over eigentijds pastoraat: het christen zijn moet niet vervallen in passiviteit, maar dient uit te groeien tot een bewuste persoonlijke deelname. Alleen op deze wijze, door mee te denken en mee te doen, blijven mensen actief betrokken bij het kerkgebeuren als gelovigen in een moderne tijd. Dit basisprincipe loopt als een rode draad door alle activiteiten die hij voor zijn parochie ontplooit.

 

 

 

De vierde pastoor van Genhout

De Zeereerwaarde Heer Hendrik Polman smm

 

Als pater Polman s.m.m. de pastorale taken in Genhout op zich neemt heeft hij al een rijk geschakeerd leven achter zich. Hij heeft dan de leeftijd van 65 jaar bereikt, een leeftijd waarop velen met pensioen gaan. Zo niet echter deze nijvere Montfortaan. Voor de zoveelste keer geeft hij een wending aan zijn werkzaamheden en gooit hij het roer om. Wij schrijven het jaar 1973. Hij wordt pastoor van Genhout.

Hendrik Polman wordt geboren in Groesbeek bij Nijmegen op 17 juli 1908. Na de middelbare school studeert hij filosofie in Oirschot. Voor zijn hogere theologische studies wordt hij uitgezonden naar Rome. Hier legt hij de eeuwige gelofte af en treedt hij toe tot de Congregatie der Montfortanen. Na voltooiing van zijn studie wordt hij in de Eeuwige Stad op16 maart 1935 priester gewijd. Hierna breekt voor pater Polman een levensfase aan waarin hij uiteenlopende taken op zich neemt, maar altijd in dienst van de Kerk of van zijn Congregatie. Hij houdt van verandering op zijn tijd en dat komt wellicht voort uit zijn nogal rusteloze natuur. Zijn gedrevenheid vindt zijn oorsprong in zijn diepe geloof en zijn uitgesproken Maria-devotie. De lijfspreuk van Montfort :  door Maria tot Jezus, is hem dan ook uit het hart gegrepen.

Zijn eerste taak is leraar dogmatiek in Loreto (Italië), maar hij verhuist al spoedig naar Oirschot om daar aan het Groot Seminarie van 1936 tot 1943 theologie te doceren aan Montfortaanse priesterkandidaten. Van 1943 tot 1950 geeft hij leiding aan de Mariale Werken. Dit houdt in dat hij de devotie tot Maria in woord en geschrift uitdrukkelijk gaat promoten.  

Tussen 1950 en 1958 predikt hij bij retraites in vele parochies. En tegelijkertijd trekt hij samen met Mgr. Lemmens met het beeld van Maria Sterre der Zee biddend en predikend door menige Limburgse parochie. En alsof het niet op kan, in het bisdom Breda, houdt hij soortgelijke bidtochten met het beeld van O.L. Vrouw van Fatima. Voor pater Polman met zijn levensgrote verering voor Maria moeten dit ware hoogtijdagen zijn geweest. En dan na vele vermoeiende bid- en prediktochten als deze kan hij altijd terugvallen op zijn confraters van de Montfortaanse familie, waaraan hij zijn verhalen en belevenissen kwijt kan, waarmee hij zijn wederwaardigheden kan delen. Hier vindt de amusante verteller, die pater Polman is, een luisterend oor. Hier proeft hij de waardering voor zijn werk en dat geeft hem  veel voldoening en de motivatie om door te gaan.

Van 1958 tot 1960 is hij weer leraar in Oirschot. Tussen 1960 en 1973 is hij achtereenvolgens overste, pastoor en kapelaan in Hoensbroek. Ook assisteert hij ongeveer tien jaar in de parochie van Schimmert. Dan, als pastoor van Genhout, komt er een einde aan zijn vele omzwervingen.

Op zaterdag 6 oktober 1973 wordt pater Hendrik Polman door een feeststoet van parochianen en verenigingen afgehaald en naar de kerk begeleid. Hier wordt hij tijdens een plechtige Eucharistieviering geïnstalleerd als pastoor van Genhout. De installatie wordt verricht door deken Horsmans van Meerssen. Na de viering is er een drukke receptie in het Gemeenschapshuis waar vele parochianen aanwezig zijn voor een eerste kennismaking met hun kersverse pastoor, die te kennen geeft zeer vereerd te zijn met zijn benoeming.

Op 19 november 1973 bezoekt hij voor de eerste keer de vergadering van de parochieraad. Op 7 december 1973 gaat hij voor in de uitvaart van zijn voorganger pastoor Hutschemakers.

 

 

 

Emeritus-pastoor

De Zeereerwaarde Heer G. Op 't Veld

 

Emeritus-pastoor Op ’t Veld woont momenteel in Schimmert

Hij werd geboren in 1923 in Roermond, maar het gezin verhuisde vrij spoedig naar Oostrum-Venray.

Hier doorliep hij de lagere school. Als 12 jarige nam hij zijn intrek in het kleine seminarie “Sainte Marie “van de Montfortanen te Schimmert. Een tijd waar hij met veel plezier aan terug denkt en een tijd waarin hij een gedegen opleiding kreeg. Daarna volgde hij het noviciaat in Meerssen en de studie filosofie en theologie in Oirschot. Op 27 maart 1949 werd hij priester gewijd door Mgr. Mutsaerts. Als jonge priester werd hij leraar. In1959 werd hij benoemd tot prefect van het seminarie in Schimmert. Toen in 1973 “Sainte Marie” werd gesloten, werden de paters Montfortanen vanwege het priestertekort gevraagd parochies te leiden. En zo werd hij pastoor van de Sint Remigius parochie in Schimmert. In 1994, op 71 jarige leeftijd, vond hij het toch stilaan tijd geworden om een stapje terug te doen in de parochie, mede door zijn functie als overste van de Montfortanen. Pastoor van Oss werd benoemd tot Pastoor van beide parochies en hij vervult sindsdien nog altijd de opdrachten van zijn pastoor.

Hij heeft een brede belangstelling voor mensen. Overtuigd van het feit dat jongeren ook beslist geloven, zij het anders dan voorheen, houdt hem de vraag bezig hoe je deze jongeren kunt aanspreken in deze tijd.

 

 

 

Pastoor John van Oss

 

John van Oss, Montfortaan, Pastoor.

Geboren te Druten, in het land van Maas en Waal, op 6 juli 1937.

Hij studeerde filosofie en kunstgeschiedenis aan de universiteit van Nijmegen en theologie in Oirschot en Tilburg.

Zijn kloostergeloften legde hij  op 8 september 1963.

Mgr. J. Bluijsen wijdde hem tot priester in Oirschot op 4 maart 1967.

In 1968 kreeg hij de benoeming voor het convict in Schimmert: studiebegeleiding.

Tevens was hij godsdienstleraar in Meerssen en Schimmert van 1968 tot 1983.

Ook was hij kapelaan in Schimmert van 1973 tot 1983.

Hij werd benoemd tot Pastoor van St. Hubertus van Genhout in 1983.

Vanaf 1994 is hij ook Pastoor van de St. Remigiusparochie van Schimmert.

Als leerling van het klein Seminarie van de Montfortanen in Schimmert kwam hij regelmatig inde kerk van Genhout.

Hij dacht toen: “als je toch Pastoor in zo’n mooie kunstvolle kerk mag zijn, dan moet je je heel gelukkig voelen!”.

Het is werkelijkheid geworden en hij geniet van de kerk met haar kunst en probeert anderen  méé  te laten genieten.

Daarom werd o.a. de vereniging “Vrienden van de St. Hubertuskerk” opgericht.

 

Pastoor Frans Welters

Henri Jonas

Alphons Boosten

Joep Nicolas

Charles Eyck

Gisèle Waterschoot

Charles Vos

Pastoor Jacques Hutschemakers en Prinses Beatrix

(bezoek op 7 mei 1960)

Emeritus-pastoor Gerard Op 't Veld

Pastoor John van Oss

Naar Parochie Sint Hubertus
Naar Parochie Sint Hubertus
Naar Parochie Sint Hubertus
Naar Parochie Sint Hubertus
Naar Parochie Sint Hubertus
Naar Parochie Sint Hubertus

Dit is een gezamenlijke website van

Parochie Sint Hubertus Genhout   

www.parochiegenhout.nl

 

Stichting Alpe du Genhout    

www.alpedugenhout.nl

GEZAMENLIJKE AGENDA       (scroll naar beneden)