top of page

Parochie

Sint Hubertus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genhout

GESCHIEDENIS parochie Sint Hubertus

De beknopte geschiedenis van onze parochie

Ontstaan van parochie en kerk

Op 13 september 1932 werd Frans Welters, kapelaan van Voerendaal, benoemd tot pastoor van de nieuwe parochie in Genhout. Tot dat tijdstip behoorde Genhout bij de Sint Martinus parochie van Beek. Er werd een noodkerk opgericht tegenover de huidige kerk. De inpandige speelplaats van de school werd daarvoor verbouwd tot noodkerk. In 1933 werd de pastorie gebouwd naar een ontwerp van architect Stephan Dings uit Beek, met als functie woonhuis voor de pastoor. In 1936 werd begonnen met de bouw van de Sint Hubertuskerk. De architect van de kerk was de Maastrichtenaar Alfons Boosten, de aannemer Willem Dohmen uit Neerbeek. Alfons Boosten was heel erg gecharmeerd van de Onze Lieve Vrouwe Basiliek van Maastricht. Hij was in haar schaduw geboren en wilde de sfeer van die kerk overbrengen naar onze kerk. De kerk is gebouwd in een romantisch-modernistische stijl en wordt beschouwd als één  van de belangrijkste exponenten van het zogenoemde Limburgs Reveil. De kerk werd in gebruik genomen op 19 december 1937. De kerk werd geconsacreerd door Mgr. Lemmens, bisschop van Roermond, op 12 juni 1939.

 

De kerk is gebouwd van gele Beeker bakstenen, met een plint van natuursteen. De toren heeft een koperen bedekking, de andere daken zijn met leisteen bedekt. De kerk is 41 meter lang en 30 meter breed. De toren heeft een hoogte van 42 meter. De hoogte van de gewelven is 15 meter en de kerk telde 450 zitplaatsen. Vele kunstenaars uit die tijd hebben meegewerkt aan het interieur van de kerk. Dat waren onder andere Charles Eyck, Henri Jonas, Joep Nicolas, Gisèle Waterschoot van der Gracht, Max Weiss, Jacques Verheyen, Jef Scheffers, Charles Vos en Yvonne Trypels. 

De pastoors van onze parochie

     De Zeereerwaarde Heer Frans Welters, bouwpastoor van Genhout [1932 - 1950]

                                                                 

Frans Welters werd geboren op 30 april 1890 in Echt als zoon van de toenmalige burgemeester. Hij werd op 20 maart 1915 tot priester gewijd, en spoedig daarna volgde zijn benoeming tot kapelaan in Voerendaal. Hij bleef daar tot hij van bisschop Lemmens in september van het jaar 1932 de opdracht kreeg een nieuwe parochie in Genhout te stichten en daar ook een eigen kerk te bouwen.

Vastenavond, zondag 26 februari 1933. In Voerendaal zag men hun geliefde kapelaan met lede ogen vertrekken, terwijl Genhout in feeststemming was ter verwelkoming van hun eerste eigen parochieherder. Pastoor Welters nam intrek in de nieuwe pastorie en droeg op 27 november 1933 [eerste adventszondag] voort het eerst de Heilige Mis op in de noodkerk. Op 19 december 1937 droeg pastoor Welters voor het eerst de Heilige Mis op in de Sint Hubertuskerk.

 

 

     De  Zeereerwaarde Heer Jacques Hutschemakers, tweede pastoor van Genhout [1950 - 1963]

Jacques Hutschemakers werd geboren op 25 maart 1902 in Nyswiller als zoon van een zeer godsdienstige boerenfamilie. Hij werd op 20 maart 1926 tot priester gewijd, nog geen 24 jaar oud. Hij was kapelaan in Noorbeek van 1926 tot 1934, in Kerkrade van 1934 tot 1939 en in Schin op Geul van 1939 tot 1950. Op 12 februari 1950 werd hij feestelijk ingehaald in Genhout en door deken Steegmans van Meerssen geïnstalleerd als pastoor van Genhout.

        

Pastoor Hutschemakers leefde uiterst sober, bijna als een asceet, geheel onthecht aan aardse zaken. Hij vroeg zelden iets voor zichzelf. Hij was een ernstig en diep gelovig mens met een niet aflatend streven om alle parochianen bij Gods kerk te betrekken en te behouden. Het geestelijk leven van zijn parochianen ging hem zo ter harte dat hij tijdens zijn pastoraat drie keer een missieweek organiseerde (november 1950, november 1955 en november 1960). Tijdens zo´n missie werden er elke dag avondpreken gehouden door ter zake kundige paters, vaak Montfortanen.

                          

                   

                          

     De Zeereerwaarde Heer Godfried Lipperts, derde pastoor van Genhout [1963 - 1973]

 

Godfried Lipperts werd geboren te Voerendaal op 26 april 1917 als telg uit een boerenfamilie. Na de lagere school volgde hij het gymnasium aan het Bisschoppelijk College te Sittard. Daarna ging hij naar het Groot Seminarie in Roermond en werd op 21 maart 1942 tot priester gewijd. Aansluitend studeerde hij economie aan de Leergangen in Tilburg en was hij tot 1963 docent aan het Bisschoppelijk College in Weert. In dat jaar benoemde de bisschop hem tot pastoor van Genhout. Zijn benoemingsbrief van Mgr. Moors is gedateerd 18 juli 1963. Op zondag 8 september 1963 werd hij feestelijk ingehaald door de inwoners van Genhout. In de Sint Hubertuskerk werd de pastoor verwelkomd door kerkmeester Franssen, die hem ook de sleutels aanbood. Daarna werd hij tijdens een plechtig lof geïnstalleerd.

 

Als pastoor legde Godfried Lipperts duidelijk andere accenten. Waren zijn voorgangers nog hoofdzakelijk bezig met de materiële zorg voor het kerkgebouw, de nieuwe pastor richtte zijn aandacht uitdrukkelijk op de mens, op de gelovige. In de zestiger jaren van de vorige eeuw dienden zich grote veranderingen aan, met name in de kerk. Dit bracht verwarring, maar er ontstonden ook nieuwe mogelijkheden en nieuwe kansen. De gelovigen waren mondiger geworden en verlangden meer inspraak bij het invoeren van vernieuwingen. Het gangbare principe dat alles van boven af geleid en geregeld werd, heeft dan min of meer afgedaan. Na het tweede Vaticaanse Concilie [1964] hoopten velen, wat dat betreft, op een kerkelijke lente. Pastoor Lipperts voelde de nieuwe tijdgeest heel goed aan. Medezeggenschap werd een kernwoord. En dit paste naadloos in zijn opvatting over eigentijds pastoraat: het christen zijn moest niet vervallen in passiviteit, maar diende uit te groeien tot een bewuste persoonlijke deelname. Alleen op deze wijze, door mee te denken en mee te doen, zouden mensen actief betrokken blijven bij het kerkgebeuren als gelovigen in een moderne tijd. Dit basisprincipe liep als een rode draad door alle activiteiten die hij voor zijn parochie ontplooide.

     De Zeereerwaarde Heer Hendrik Polman s.m.m., vierde pastoor van Genhout [1973 - 1983]

 

Hendrik Polman werd geboren in Groesbeek bij Nijmegen op 17 juli 1908. Na de middelbare school studeerde hij filosofie in Oirschot. Voor zijn hogere theologische studies werd hij uitgezonden naar Rome. Hier legde hij de eeuwige gelofte af en trad hij toe tot de Congregatie der Montfortanen. Na voltooiing van zijn studie werd hij in de Eeuwige Stad op16 maart 1935 tot priester gewijd. Hierna brak voor pater Polman een levensfase aan waarin hij uiteenlopende taken op zich nam [leraar; bid- en prediktochten], maar altijd in dienst van de Kerk of van zijn Congregatie. Hij hield van verandering op zijn tijd en dat kwam wellicht voort uit zijn nogal rusteloze natuur. Zijn gedrevenheid vond zijn oorsprong in zijn diepe geloof en zijn uitgesproken Maria-devotie.

 

Tussen 1960 en 1973 was hij achtereenvolgens overste, pastoor en kapelaan in Hoensbroek. Ook assisteerde hij ongeveer tien jaar in de parochie van Schimmert. Dan, op de leeftijd van 65 jaar, kwam er een einde aan zijn vele omzwervingen. Op zaterdag 6 oktober 1973 werd pater Hendrik Polman door een feeststoet van parochianen en verenigingen afgehaald en naar de kerk begeleid. Hier werd hij door deken Horsmans van Meerssen tijdens een plechtige Eucharistieviering geïnstalleerd als pastoor van Genhout. Op 7 december 1973 ging hij voor in de uitvaart van zijn voorganger pastoor Hutschemakers.

     De Zeereerwaarde Heer Gir Op 't Veld s.m.m., oud kapelaan van Genhout [1983 - 1997]

 

Gir Op ’t Veld werd in 1923 geboren in Roermond. Als 12-jarige jongen nam hij zijn intrek in het klein seminarie Sainte Marie van de Montfortanen te Schimmert. In 1942 gaat hij naar het noviciaat in Meerssen, en op 8 september 1943 legde hij zijn eerste geloften af. Op 27 maart 1949 werd hij tot priester gewijd door Mgr. Mutsaerts, bisschop van Den Bosch. Als leraar/prefect werkte hij op de kleinseminaries in Rotselaar, Voorschoten en Schimmert. Toen in 1973 Sainte Marie [Schimmert] werd gesloten, werden de paters Montfortanen vanwege het priestertekort door bisschop Gijsen van het bisdom Roermond gevraagd om de parochies van Genhout en Schimmert te leiden. En zo werd hij pastoor van de Sint Remigius parochie in Schimmert [1973-1983], terwijl Montfortaan Hendrik Polman pastoor werd van de Sint Hubertus parochie in Genhout. Van 1983-1997 was hij kapelaan in de parochie van Genhout. Gir Op 't Veld is op 5 november 2021, op 98-jarige leeftijd, in het klooster in Schimmert overleden.

     De Zeereerwaarde Heer John van Oss s.m.m., vijfde pastoor van Genhout [1983 - 2021]

                   

John van Oss werd op 6 juli 1937 geboren in Druten, in het land van Maas en Waal. Hij studeerde filosofie en kunstgeschiedenis aan de universiteit van Nijmegen, en theologie in Oirschot en Tilburg. Op 8 september 1963 legde hij zijn kloostergeloften af. Hij werd op 4 maart 1967 in Oirschot door Mgr. Bluijsen tot priester gewijd. Vervolgens kreeg hij in 1968 de benoeming voor het convict in Schimmert: studiebegeleiding. Hij was tevens godsdienstleraar in Meerssen en Schimmert [1968–1983]. Ook was hij van 1973 tot 1983 kapelaan in Schimmert. Hij werd in 1983 door bisschop Gijsen van het bisdom Roermond benoemd tot pastoor van Sint Hubertus parochie van Genhout. In 1994 werd hij tevens tot pastoor van de Sint Remigius parochie van Schimmert benoemd.

 

John van Oss werd al vroeg in zijn leven gegrepen door de schoonheid van kunst. Kunst, in het bijzonder religieuze kunst, loopt als een rode draad door zijn leven. Hij heeft gaandeweg een indrukwekkend aantal religieuze kunstobjecten verzameld waaronder ook een grote verzameling kerststallen. Toen hij in 1983 pastoor van onze mooie kunstvolle Hubertuskerk werd, voelde hij zich dan ook heel gelukkig. Onder zijn bezielende leiding werd in 1989 de stichting Vrienden van de Hubertuskerk opgericht en werd in 2014 de kinderkapel als centrum voor religieuze kunst ingericht [verder bekend als het Sint Hubertus Kunstcentrum/ SHKC].

John van Oss is op 01 oktober 2021 officieel eervol ontslag als pastoor van Genhout [en van Schimmert] verleend door bisschop Harrie Smeets van het bisdom Roermond. Achtendertig jaar is hij pastoor van Genhout geweest. Op zondag 10 oktober 2021 heeft hij in een eredienst in de Sint Hubertuskerk van Genhout afscheid genomen van zijn parochianen. Na afloop van deze drukbezochte eredienst waarin ook het college van B&W en gemeenteraad van de gemeente Beek aanwezig waren, werd John van Oss door de burgemeester van Beek, Christine van Basten-Boddin, onderscheiden met het ereburgerschap van de gemeente Beek vanwege zijn menselijkheid en de wijze waarop hij invulling heeft gegeven aan maatschappelijke ontwikkelingen en stromingen.

John van Oss als mens en als pastoor is van grote betekenis geweest voor de parochie van Genhout, en alom geliefd onder de inwoners van Genhout, en zelfs daarbuiten. Hij heeft altijd een warme belangstelling gehad voor het dorpsleven en het verenigingsleven in Genhout. Met hart en ziel heeft hij zich ingezet voor het gevoel van saamhorigheid binnen de geloofsgemeenschap en de dorpsgemeenschap van Genhout. Door de inwoners van Genhout wordt hij omschreven als : eine jòng van òs. Pastoor John van Oss smm laat een grote voetdruk achter in Genhout.

                          

                   

Henri Jonas

Joep Nicolas

Charles Eyck

Gisèle Waterschoot

Charles Vos

Alphons Boosten

Afbeelding1.jpg
Montfortanen_website_Montfort_afbeelding.jpg

Gebeurtenis uit het leven van de heilige Montfort

Werken van Barmhartigheid

Sint Hubertuskerk Genhout/ Jos Stassen 1992

beeld Binnenste Buiten, ontworpen en vervaardigd door Peter Verbraak

Montfortkerk, Montfortparochie Tilburg

De balken zijn het kruispunt, waarbij je steeds een richting moet bepalen

De Christusfiguur is een mede-richtinggever

Hij is als het ware je reflectie, je spiegel

Gaandeweg krijg je zicht op jezelf en de Christus

Vandaar dat op het kruis geen realistische weergave van de Christus staat

Hij moet steeds vorm en gestalte krijgen in ieder mens

Om meer zicht op Hem te krijgen, laat je je inspireren door volgelingen van Christus

Zij die zijn vorm, gestalte, in beeld en praktijk brachten

Een van hen is Montfort

Vandaar dat deze persoon op de voorgrond staat

Hij staat daar niet als een statisch figuur, maar als iemand die in beweging is

om zo zijn vorm en gestalte zichtbaar te maken in woord en daad

toelichting door kunstenaar Peter Verbraak

bottom of page